hymphamp-09

Hymphamp

In kabaretprogramma baseerd op ‘t stik “Dûbelportret”, it ferfolch op it earste programma; ‘Op portret’. Yn Dûbelportret sitte fansels ek wer moaie types en prachtige lieten. In pear âlde bekinden komme mei in oar ferhaal mar der binne ek in soad nije figueren. Sa as Harm op Papadag, in útblust stel op houliksterapy, de fersoarger yn de seniorenflat en noch folle mear!!!

Deze act wordt u aangeboden door:

PROGRAMMA 2019

HET AFTELLEN IS BEGONNEN

  • 00 days
  • 00 hours
  • 00 minutes
  • 00 seconds
datum-zwart19